НАШАТА жизнена среда 
е нашата идентичност

ЗА НАС

Сдружение „Алианс за висока строителна култура“ е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза.

ИДЕОЛОГИЯ

АВСК

Какво разбираме под хармонична жизнена среда? 
Tова е добре планирана, организирана и здравословна среда за живот, която позволява на хората, да извършват безконфликтно техните ежедневни дейности, да се поздравяват с усмивка, да имат усещане за ред, сигурност и хармония с природните и културно-историческите дадености, които правят мястото им уникално. Това е средата, която дава на хората чувство за принадлежност и ги вдъхновява.   

Какво разбираме под висока строителна култура? 
Това е резултата от човешката дейност за постигане на устойчива архитектура, интегрирана в хармонична жизнена среда, отговаряща на изискванията на възложителя, нормативната уредба и обществения интерес при дългосрочни икономически цели.   

Защо високата строителната култура е важна за нас?
 
Високата строителна култура е важна за всички, защото тя облагородява, като се превръща в предпоставка за достоен живот и устойчиво развитие на обществото.  

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

  • да работи за създаването на висока строителна култура в България съгласно осемте критерия, прокламирани в «Декларацията от Давос»
  • да отстоява върховенството на закона, като условие за икономически просперитет и демократично управление да участва активно в развитието на националното законодателство, гарантиращо устойчивото развитие на прозрачна бизнес среда и демократично управление
  • да участва активно в развитието на националното законодателство, гарантиращо устойчивото развитие на прозрачна бизнес среда и демократично управление
  • да работи за намаляване на административната тежест върху гражданското общество и бизнеса и за дигитализация и прозрачност на управлението
  • да работи за свободен пазар в сектор строителство и защита на потребителите
(виж още)

(1) да работи за създаването на висока строителна култура съгласно осемте критерия, прокламирани в Декларацията «Една висока строителна култура за Европа» от Давос 2018 г.: 
а) управление – Една висока строителна култура се води от добро управление. 
б) функционалност – Една висока строителна култура изпълнява своето предназначение. 
в) околна среда – Една висока строителна култура щади околната среда. 
г) икономика – Една висока строителна култура създава стопанска добавена стойност. 
д) многообразие – Една висока строителна култура свързва хората. 
е) контекст – Една висока строителна култура води до хармония в пространството. 
ж) дух на мястото – Една висока строителна култура подчертава духа на мястото. 
з) красота – Едно място с висока строителна култура е красиво. 

(2) да отстоява върховенството на закона, като условие за икономически просперитет и демократично управление; 

(3) да участва активно в развитието на националното законодателство, гарантиращо устойчивото развитие на прозрачна бизнес среда и демократично управление; 

(4) да работи за укрепване на гражданското общество, частния икономически сектор и на демократичните институции в страната; 

(5) да работи за намаляване на административната тежест върху гражданското общество и бизнеса и за дигитализация и прозрачност на управлението; 

(6)  да работи за свободен пазар в сектор строителство; 

(7)  да работи за дигитализация на процесите в целия жизнен цикъл на обектите от застроената среда; 

(8)  да работи за равнопоставеност на регулираните професии в сектор строителство на европейско ниво; 

(9)  да насърчава инициирането на перспективни политики на локално, регионално, национално и транснационално равнища; 

(10)  да подпомага образователни, научно-изследователски, изобретателски, иновационни и координационни дейности; 

(11) да съдейства за създаване, придобиване, трансфер и разпространение на информации, знания, умения, полезни практики, опит и ноу-хау в областите на образованието, науките, технологиите, изкуствата, икономиката, управлението, екологията, туризма, устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството; 

(12)  да работи за прозрачност в устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството чрез дигитализация на процесите; 

(13) да насърчава контактите и сътрудничеството между хората от различни страни и култури в името на всеобщо благо, човешки права и общочовешки ценности; 

(14) да стимулира осъществяването на съвместни национални и транснационални проекти в сферите на техниката, образованието, науките, технологиите, архитектурата, изкуствата, икономиката, управлението, екологията и туризма; 

(15)  да допринася за изграждането и модернизацията на информационни ресурси, материална база, технологичен капацитет и експертен капацитет за осъществяване на цели от (1) до (10). 

(16)  да защитава интересите на потребителите в сектор строителство.